Wednesday, 19 November 2014

މުސްލިމުންގެ ސަގާފީ ކުރެހުންތަކުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ހިސާބު އިލްމު

ޕްރޮފެސާ ހަސަން އުގެއިލް
 The 'little planet view' of the Vakil Bath in Shiraz was originally part of the royal district constructed during Karim Khan Zand's reign
ތަފާތު އެކި ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމު ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގައި މުސްލިމުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް އޮޅިފައިނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި މުސްލިމުން އިންސާނިއްޔަތަށާއި، ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ހިސާބު ޢިލްމާއި، ނުޖޫމީ އިލްމުގެ ބައިތަކާއި، ކުރެހުންތެރިކަން އަދި އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ދުނިޔެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް އަޅައިދިން މުހިންމު ބިންގާތަކެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، މިއީ މިފަދަ ޢިލްމީ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ވެސް މުސްލިމުންނަށް ގިނަގުނަ ތަޢުރީފު ލިބޭ ކަމެކެވެ 

Monday, 18 August 2014

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ އެންމެންގެ މައްޗަށްތޯ އެވެ.
ރަށުކައުންސިލްގެ އިޢުލާނެއްގައި ((D)C-248/2014/66 ) ވެއެވެ. " މިހާރަކަށް އައިސް  ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އާންމުނަށް ދަތިވާގޮތަށް ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް މިއިދާރާއަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅެމުން އެބަދެއެވެ." 

ލޮނުމަސް އަޅާފަރާތްތަކުން ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ ، ކުރިންވެސް އެމީހުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަގޮތަށެވެ. ހަންބުރިބުރީގައާއި ލޮނުމަސް އަޅާ ވަޅުބުރިބުރީގައެވެ. ރަށު ބަނދަރުގެ މަސްކަޑާގެ ދެކޮޅުގައި އޮންނަ ހުސްތަނުގައެވެ. " ވަކިމިހާރަކު އަހަރެމެން މިމަސައްކަތް( ލނުމަސް އެޅުން ) އާގޮތަކަށް ނުކުރަން، މިކުރަނީ ކުރިންވެސް ކުރިގޮތަށް. ހަމަ ކުރިންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިތަންތަނުގަ." ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދާ އާދަމް ނަސީރު ބުންޏެވެ. " މީހުން މިހާރު ޝަކުވާ ކުރާގޮތެއް ނޭނގެ. ކުރިންވެސް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން މިދިޔައީ ހުއްދައެއް ވަކިތާކުން ނުނަގަން. މިމަސައްކަތްކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރުމިވަނީ. ހުއްދަނަގަންޖެހޭކަމެއް ވެސް އަހުންނަކަށް ނޭނގެ" 

Friday, 8 August 2014

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލު މައްސަލަ


ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ތާރީޚުގެ ގިނަ ސަފްހާތަކެއްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ މައްސަލައެކެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް އަތް ގަދަކުރުމުގެ ރޭވުންތައް ޔަހޫދިން އެންމެ ފުރަތަމަކޮށްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ގޮތުން އޭރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅުނު މުއްސަނދި ޔަހޫދީންނާއި ޒަޔަނިސްޓުން ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުމަށް ރޭވުންތައް ރާވާފައިވަނީ 1800ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގަ އެވެ.

ސުވިޓްޒަލޭންޑްގައި 1897 ވަނަ އަހަރު ޒަޔަނިސްޓް މޫވްމަންޓެއް އުފައްދައި، އެ މޫވްމެންޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އެގައުމުގައި ބޭއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޒަޔަނިސްޓުންގެ ބޮޑުންގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އިއުލާންކުރިއެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމުގެ ޕްލޭނާއި ދުނިޔެއަށް އަތްގަދަކޮށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ޒަޔަނިސްޓް ހަރަކާތުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ އެޖެންޑާ އެފަރާތްތަކުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރި އެވެ. އޭރު ފަލަސްޠީނު އޮތީ އަރަބި ގިނަ ގައުމުތައް ފަދައިން އުސްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައެވެ.

Friday, 1 August 2014

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވާހަކަ

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވާހަކަ


އިހަވަންދޫގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ރަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްގެން އިމާރާކޮށްފައިވާ ޕާރކެކެވެ. 


މި ޕާރކު ހަދާފއިވަނީ އިހަވަންދޫ ރާނާގެ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި ރަށުކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި އެބޭފުޅާ އިހަވަންދޫގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުއެވެ. 

އެއިރު " ޙޯމްމޭޑް: ސީސޯވް އާއި އެނބުރޭކުޑައާއި ތަފާތުވައްތަރުގެ ކުޅޭ ތަކެތި ޕާރކުގައި ހުއްޓެވެ. 

Monday, 14 July 2014

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ފަލަސްޠީނާއި ޤުދުސް


ލިޔުނީ:އިޔާޒު ނަސީމްފަލަސްޠީނަކީ މެދުތެރޭ ކަނޑާއި އުރުދުން ކޯރާ ދެމެދުގައި އޮތް ބިމެވެ. މިއަދު މި ބިން ވަނީ އެތައް ބަޔަކަށް ބައި ކުރެވިފައެވެ. އިސްރާއީލާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ޣައްޒާ އޮތީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މިއަދުގެ އުރުދުން އާއި ލުބުނާނާއި ސޫރިޔާގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޤަދީމީ ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ ބިންތައް އެބަހުއްޓެވެ.

ވަކި ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 1921 ވަނަ އަހަރު އުރުދުންގެ ރަސްކަން ޤާއިމުވުމުގެ ކުރީގައި އުރުދުން ނުވަތަ އެއިރުގެ ނަމުން ނަމަ "އިމާރަތު ޝަރްޤުލް އުރްދުން" އަކީ ވެސް ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްތަނެކެވެ. މިހާރުގެ ފަލަސްޠީނު މީހުން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނަކީ "އިމާރަތު ޝަރްޤުލް އުރުދުން" (ޓްރާންސްޖޯރޑާން) ނުހިމެނޭ ގޮތަށް "ފަލަސްޠީނުގެ ޤައުމީ ޤަރާރު" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 1920 ވަނަ އަހަރުން 1948 ވަނަ އަހަރަށް "ބްރިޓިޝް މޭންޑޭޓް ޕަލެސްޓައިން" ގެ ގޮތުގައި އޮތް ސަރަޙައްދެވެ.

Wednesday, 9 July 2014

ރަމްޟާން މުބާރިކް

ރަމްޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ބަރަކާތްތެރި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ10 ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ބުލޮގްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރޯދަމަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީވެ ނިހާޔަތަށް ހިތާމަކޮށް ދެރަވެ، ރަމްޟާން މުބާރިކް ކިޔަމެވެ. 
އަހަރުގެ އެހެން ހުރިހާ މައްސަރުތަކަށް ވުރެ އުފާވެރި މާތް އަދި ހެޔޮކަމުގެ މައްސަރެކެވެ. ހުރިހާ މުސްލިމުން ވެސް މި މައްސަރަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ ހިނިތުންވުމާ އެކުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދައަށްޓަކައި ނަފްސުގެ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރީވާންޖެހެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުންފައިން ކުރެވޭ ގޯސް ކަންތައްތަކާއި ދުލުން ބުނެވޭ ނުރަނގަޅު ބަސްތަކުން ދުރުހެލިވުމަކީ އަބަދުމެ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާ އިރު، ވަކިން ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ރޯދަ މަހު މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހެ އެވެ. ރުޅި އިސްކުރުމާއި ރުޅި ގަދަވުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެ އެވެ. މީހުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުވައި އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރާންޖެހެ އެވެ.

Saturday, 14 June 2014

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަކީ ޖިހާދަކަށް ވާނެތޯ ބެލުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު


ލިޔުނީ: އިމާދު ލަތީފް

 

އަރަބި ދުނިޔޭގައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ބައްޕަގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް ވެރިކަން ނަގްލު ކުރުމުގެ ހާދިސާއެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ އެންމެ ގައުމަކުންނެވެ. އެ ގައުމަކީ ސީރިޔާ އެވެ.

ސީރިޔާގައި ތިރީސް އަހަރުވަންދެން ރައީސްކަން ކުރެއްވި ހާފިޒު އަސަދު ދެހާސް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވުމުން ދެން އެމަގާމަށް އިސް ކުރެވުނީ އޭނާގެ ދަރިކަލުން ބައްޝާރުލް އަސަދެވެ. މިކަން ހިނގާދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ހެއްވާކަން ބޮޑު އަދި ދުރުތިބީން ފިލާވަޅު ލިބިގަތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިވެގެންދިޔަ ވާހަކަ


މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގިނައިން އިވޭ އެއް ވާހަކައަކީ ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިވެގެންދިޔަ ވާހަކައެވެ. މީގެ ހައެއްކަ މަސްކުރިން 17 ރުފިޔާ އަށް ލިބުނު ޑޮލަރު މިހާރު 16 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ވާހަކައެވެ. ކުރިން ޑޮލަރު ހޯދުން ދަތި ވިޔަސް މިހާރު ފަސޭހައިން ޑޮލަރު ލިބޭ ވާހަކައެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިއައި ބަދަލަކީ ކޮބައި ބާވަ އެވެ؟ ޑޮލަރު ހަގީގަތުގައި ވެސް ތިޔާގިވީ ބާވަ އެވެ؟ އޭގެ ސަބަބަކީ ކޮބައި ބާވަ އެވެ؟

Thursday, 5 June 2014

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން


ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ދެ މޫސުމެވެ. އެއީ ހުޅަނގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުމެވެ. ހުޅަނގު މޫސުމްގައި އޮންނަނީ 18 ނަކަތެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގައި އޮންނަނީ 9 ނަކަތެވެ. ހުޅަނގު މޫސުން ފެށެނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނިމެނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިރުވައި މޫސުން ފެށެނީ ޑިސެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނިމެނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Friday, 23 May 2014

Sports Science: Maldives United

އޭއެފްސީ ކަޕް މިރަކަލް

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ދެ ރައީސުންނެވެ. އެތިއްބެވީ އޭއެޕްސީ ޗެލެންޖުކަޕްގެ ދިވެހިރާއްޖޭއާއި ކްރިގިސްތާނު ބައްދަލުކުރާ މެޗް ބައްލަވާށެވެ.  ދެރައީސުން ކުރެ އެއް ރައީސް އަކީ ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ މެޗްގެ ޝަރަފު ވެރި މެހުމާނެވެ. ވަރަށް އިއްޒަތުގައި ނަލަ ހެދިގެން ދުރުވެ އެއިންނެވީ ރާއްޖޭގައި ރައީސް ކަން ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރެއްވި ރައީސެއްގެ އަރިހުގައެވެ. ކޮން ފަދަ އުފާވެރި އިބުރަތް ތެރި ވަގުތެއް ތޯއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ނުހަނު ވަރުގަދަ ދެ ވާދަވެރިންނެވެ. މިހިރަ މިހަރަ ކަންތައްތަކާހުރެ އަހުރެންގެ ހިތަށް ވަންނަ ތަޞައްލީއާއި ޕަޕަރާޖީންގެ ކެމެރާތައް އަމާޒުކުރުން ގިނަވެފައި ފުލަޝްތަކުގެ އަލިގަދަކަމުން އަހުރެންނަށް ހަމައެއްޗެއް ނުކިޔަ ނުއިދެވިގެން މިނިކިމެތި އަޅުގަނޑު ރިވާއެއް ލިޔަން ގަސްތުކުރީމެއަ. 

Wednesday, 21 May 2014

ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީ ފޮނިކޮށްލަދިން ސެލްފީ
އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު


ސެލްފީއެއް ނުފެންނަ އިރެއް، އޭގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ވަގުތެއް މިހާރު އެބަދޭ ހެއްޔެވެ؟ ދެ މީހަކު ކޮފީއެއް ބޯލަން ދިޔަޔަސް ފޯނުން އަމިއްލަ އަށް ފޮޓޯއެއް ނަގާފައި އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސެލްފީ ނެގުމަކީ އެހާ ވެސް އާއްމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެކޮންމެ ސެލްފީއަކީ އެންމެންގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދައުރުވާ އެތަކެއް ހާސް ސެލްފީތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ލިބޭނީ މަދު ފޮޓޯ އަކަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ދެ ހަތުރުން މިރޭ ނެންގެވި ސެލްފީއަކީ އެފަދަ ފޮޓޯއެކެވެ.

Sunday, 18 May 2014

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުން އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަނީ

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ ރައްޔިތުން ފެނަށްޖެހިފައިވާތީ ގިނަފަރާތްތަކުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:30 ގައި އިސްތިގާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 

"މިނަމާދު ކުރުމުގެ ކުރިން 4 ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަށާއި ކުރެވިފައިވާ ކުއްތަކުން ތައުބާވެ، ރުޅިވެރިކަން ނެތިކޮށް އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި، މުދަލު ޒަކާތްނެރުމަށާއި، ޞަދަގާތްދީ ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ހޭދަކޮށް އުޅުމަށް" ހިޖުރީ ސަނަތުން ހާހާއި ހަތަރު ސަކޭތަ ފަންސަތިރީސް ވަނަ އަހަރުގެ ރަޖަބުމަހުގެ ނަވާރަ ވަނަ ދުވަސްކަމުގައިވި، މީލާދީން ސަނަތުން ދެހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ އަށާރަ ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައިވި އާދިއްތަ ދުވަހު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން މުހައްމަދު ޢާޞިފް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ " ދަންނަވާލުމެއް" ގައި އަންގާފައިވެއެވެ. 

Saudi soldier eats live snake during training

ސައުދީގެ ސޯލްޖަރއެއް ދިރިދިރިއޮތް ހަރުފައެއް ކާލައިފި


A Saudi solider devoured a snake alive during military training that was watched by the Gulf kingdom’s interior minister Prince Mohammed bin Nayef.

Arar newspaper published pictures showing the soldier biting into the reptile’s head before going down into its body.

The paper said the drill involving an elite army unit was intended to demonstrate the troops’ ability to adapt to various natural conditions

Saturday, 17 May 2014

ވޯރކްވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އަބޫބަކުރުއް ޞިއްދީޤު

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު 

أبوبكرގެފާނު ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ عبد الله بن عثمن بن عامر އެވެ. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅަކީ عبد الكعبةއެވެ. އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ أبوبكرގެ ފާނުގެ ނަންފުޅު ބަދަލުކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅަކީ عبد الله ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.