Wednesday, 21 September 2016

ހައެއްކަ މީހުންނަށްވެސް ނުހިފެއްޓުނު އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ
ލިޔުނީ:00000

މިވާހަކަ ކިޔައިދޭން އަޅުގަޏޑު މިއުޅެނީ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. 

ވާހަކަ އަކީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ. ޖިންނި ވާހަކައެވެ. ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ.

Monday, 29 August 2016

ޝަމްސުއްދީންރަދުންގެ ނިމުން
ޢަބްދުލް ހަކީމް ޙުސެއިން މަނކު

ޤާނޫނު އަސާސީ އެއް އުފެދުނީ އާއިލީ ހަމަނުޖެހުން ގަނޑެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ. ތެދަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް އުފެދި ފާސްވީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ.


Tuesday, 24 May 2016

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު


بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
      
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيّدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
 
މި ފުށްޓަށް އަފުރެން އަންނަން ހޯރައަޅާތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ. އަފުރެން އައުމާއެކީ އަފުރެންނަށް ތިކީ މަރުޙަބާއަށް ހޯރަފުށީގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކައިރި ރަށްރަށުން ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ، އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.

Thursday, 5 May 2016

titleofmarriagadvice1 http://www.hassanhameed.com/?page_id=2558
އުފާވެރި ކާވެންޏަކަށް، ކާވެނީގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން އެކަން ޙައްލުކުރަން އެހީތެރިވެދޭ ނަފްސާނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެ ދާއިރާގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ކައުންސެލަރުން ދީފައިވާ ނަޞޭޙަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 50 ނަޞޭޙަތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އެމީހުންގެ ނަންތައް ވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ.
1. ކާވެނީގެ ޢުމުރު ދިގުކުރުމަށް އަދި ކާވެނީގެ އުފާވެރިކަން މަތިކުރުމަށް، ތިމާގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާށެވެ. ކާވެންޏަކީ ދެމީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށް އޭނާއަށް އިނގިލި ދިއްކުރުމަކީ ކުޑަކުދިން އުޅޭގޮތަށް އުޅުމެވެ.
2. އެކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެން ޖެހޭނެކަމަށް ހީކުރާށެވެ. ކަމަކާ ރުޅިއަންނަ ވަގުތުގައި ހެއްދެވި ނުހެއްދެވި އޭނާއަށް ގޮވުމުގެ ކުރިން، މި ދުވަސް ވެސް މާޒީވާނެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. ކިތަންމެ ދިރާސާތަކަކުން ދައްކަނީ ކިތަންމެ ހިތާމަވެރި ކައިވެންޏެއްގައި އުޅޭ ދެމަފިރިންވެސް، ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކާވެނި ވަރަށް އުފާވެރިކަމަށް ބުނާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ރުޅިއިސްވާ ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ސަބަބުން، މުޅި ދިރިއުޅުން ހިތްދަތިވެދާނެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ބަހެއް އިއްވުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާށެވެ

Monday, 2 May 2016

"ޑޮކްޓަރ ކަލާމް ޕުރަސްކާރް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ގަވަރނަންސް 2016" ލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެންނެވި ހޫނު މަރުޙަބާއަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
ޕްރެސް އޮފީސް


"ޑޮކްޓަރ ކަލާމް ޕުރަސްކާރް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ގަވަރނަންސް 2016" ލިބިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ދެންނެވި ހޫނު މަރުޙަބާއަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. 

Friday, 8 April 2016

800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އާއުސްމިން ތަކަކަށް
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަޢުދަކީ އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް "ވޯލްޑް ކްލާސް" ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީކުރެއްވުމެވެ. 
އެއާޕޯޓްގައި އާ ރަންވޭއެއް ހަދައި ޒަމާނީ ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ 6 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. 
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު، މިތަން ވެގެންދާނީ މުޅި މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށްކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަނީ އެންމެ ބޮޑެތި އެއާކްރަފްޓް، އޭ-380 މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށެވެ.