Twitter Facebook Delicious Digg Stumbleupon Favorites More
ރަށުތެރޭގައި ގިނަބައެއްގެ ތުންތުން މަތިން ދައްކާ ވާހަކަ

Friday, 23 February 2018

Dhivehi Bas

ދިވެހިބަސް


ދިވެހިންގެ ބަހަކީ ދިވެހި ގައުމިްޔަތުގެ އެއްބަޔެވެ. އެއާ މެދު ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވުން ހައްގު އެއްބައިވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިބަސް އުފެދިފައިވަނީ ކިހިނެއްކަމާއި އެބަހުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް އޮޅުންފިލުވުމަކީ ނުހަނު މަތީ  ދަރަޖައަކަށް ދިވެހިން ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިބަހާބެހޭގޮތުން ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ނެރެފައިވާ ލީފްލެޓެކެވެ. 
Share:

Wednesday, 3 January 2018

Dhivehi to Latin

ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުން
ޞ:ލިޔުނީ

އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި ވަޒަންވެރިވި ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ދަނީ ލިޔެކިޔުން ގެންގުޅެމުންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޤަދީމީ ޒަމާނުން ފެށިގެން އެބައިމީހުންގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅިގެން ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް އުޅުނެވެ.މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވުނު ޚާއްސަ ލިޔުމަކީ ކިޔުނިފޯމާއި ހީރޯގްލެފިކްސެވެ.މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ލިޔުން އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ގެންގުޅިފައިވާކަން ތާރީޚުން އެނގެއެވެ.ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ފުރަތަމަ ލިޔަން ފެށުނު ޒަމާނެއް އެގޭކަށް ނެތެވެ.ނަމަވެސް އެވޭލާ ޒަމާނުން ފެށިގެން ލިޔުމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައިވެސް ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ހެކި އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އެކިދުވަސްވަރު ލިޔުމަށް ގެންގުޅިފައިވަނީ އެކިއަކުރެވެ. 

މި ލިޔުމުގައި މިގެނެސްދެނީ ދިވެހި ބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރި ގަވާއިދުގެ މައްޗަށެވެ. 

މިހާރުވެސް ގިނަ މީސް މިޑިޔާގައި ދިވެހިން ލިޔެއުޅެނީ ލެޓިން އަކުރުންކަމަށް ވާތީ އެވެ.Share:

Wednesday, 6 December 2017

End of the worl

ޔުނިވާރސް އަދި އިންސާނީ ނަސްލުގެ ނިމުން
http://www.alithari.com

އެކިއެކި މަޒުމޫނުތަކުންނާއި، ދީނީ ދަރުސުތަކުން އަދި ޓީވީއާއި ރޭޑީޔޯ ޕޮރޮގްރާމުތަކުން ޤިޔާމަތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަމުއެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެކި ސޫރަތްތަކުގައި އާއި، ޚާއްސަކޮށް ސޫރަތުލް ޤިޔާމުގައި އެވާހަކަތައްވެއެވެ. މުސްލިމުންގެ މި ސެންޓްރަލް ތީމަށް އެތައްގިނަ ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި “ވަޤުތު” ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ރެލެޓިވް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ހާދިސާތަކަކީ އެވަޤުތު ޖެހޭއިރު ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީސްތަކުންނާއި ދިރުންވާއެއްޗެތިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތަކަކާއި، އަދި އިންސާނީ ނަސްލު ނެތިދިޔުމާއި، އަލުން ދިރުއްވާ މަހުޝަރުކުރެއްވުމާއި، ހިސާބުބެއްލެވުމާއި އަދި އެބަޔަކު ދުނިޔޭގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަށް އަޒާބާއި ސަވާބު ދެއްވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ދުނިޔެ ފަނާވުމާއި ޔުނިވާރސްގެ ނެތިދިޔުމާއި ގުޅުންހުރި ހާދިސާތަކެއްވެސް ޤުރުއާނުގައިވެއެވެ. މިހުރިހާ ހާދިސާތައް ވަނީ ވަކިކްރޮނޮކޮޖިކަލް ތަރުތީބަކުން ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އެއާއި މެދު ވިސްނާބަޔަކަށް މައިގަނޑުކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެގޮތުގައި ޤުރުއާނުގައިވަނީ ޤިޔާމަތްވުން ކައިރިވެއްޖެކަމުގައި އަންގައިދޭ ހާދިސާތަކެވެ. މިގޮތުން ހަނދު އިރައިގެންދިޔަ ހާދިސާއެވެ. ދެން ޖިއޮލޮޖިކަލްގޮތުން ދުނިޔެއަށް އަންނައާދަޔާޚިލާފު ބަދަލުތަކަކާއިއެކު އިންސާނުނަށް ކުރިމަތިވާ ބިރުވެރި ހާދިސާތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. މި ހާދިސާތަކަށްފަހު، ދުނިޔެއިން އިންސާނުން ނެތިދިޔުމަށްފަހު، މަހުޝަރަށް ފޮނުއްވަވާއިރު ދުނިޔެއަށް ޖިއޮލޮޖިކަލް ގޮތުން ބޮޑުބަދަލުތަކެއް އައިސް، އަދި އުޑަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަވާހަކަތަކެވެ. އުޑަށް އަންނަބަދަލުތަކުން އަންގައިދެނީ މިލްކީވޭގެ ތަރިތަކަށް އަދި ޔުނިވާރސްއަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގައެވެ. އޭގެފަހުގައި އިރާއި ހަނދުގުޅި އުޑު ފަޅައިގެންގޮސް ތަރިތައް ބުރައިގެންދާ ވާހަކަވެއެވެ. އަދި އެންމެފަހުން އުޑުތައް ފައްފަށްޖެހި ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލުވާ ވާހަކައެވެ. ވުމާއިއެކު މިހާދިސާތަކަކީ މުޅި ޔުނިވާރސް ނިމިދާ ހާދިސާތަކެކެވެ. މީގެ އެއްހާދިސާ އަނެއް ހާދިސާއާއި ދެމެދު ޖިޔޮލޮޖިކަލް ޓައިމުން ބަލާއިރު އަހަރުތަކަކުން، މިލިޔަން އަހަރުތަކަކުން އަދި ބިލިޔަން އަހަރުތަކަކުންވެސް ގުނާލެވިދާނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގައި އުޑުތަކާއި ބިމާއި ދެމެދުގައި ވާހާތަކެތި 6 ދުވަހުން ހެއްދެވިކަމުގައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އެއްދުވަހަކީ ޖިއޮލޮޖިކަލް ޓައިމުން 1.55 ބިލިޔަން އަހަރެވެ.


Share:

Sunday, 19 November 2017

ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތް

ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތް
މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)

ގަލޮޅު ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތާއި އެތަނުގައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ތަޅާލުމުގެ ވަހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. އެއީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ހުރި އެބާވަތުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކިތެކެވެ. ވަރަށް ޒަމާންވީ އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ކިތަންމެ ހަދިޘާއަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.

Share:

Tuesday, 31 October 2017

Achieving and maintaining classroom dscipline

ކޮންމެ މުދައްރިސަކަށް ވެސް ކިލާހުގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓިދާނެ
ލިޔުނީ: ޑރ. ހަސަން ޙަމީދު 

މި މަޒުމޫނަކީ، މުދައްރިސުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ނެރެމުން ދިޔަ ޢިލްމީ މަޖައްލާ، ”ފަނާރު“ ގެ އޮކްޓޯބަރ 2000 ގެ ޢަދަދުގައި (ވޮލިއުމް 4، ޢަދަދު 2 ގައި) ޝާއިޢު ކުރެވުނު މަޒުމޫނެކެވެ. މިހާރުގެ މުދައްރިސުންނަށް ފައިދާއެއް ކޮށްފާނެތީ، އަނެއްކާ ހުށަހަޅާލީ އެވެ. ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކިލާހުގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމަކީ، އެންމެ މުހިއްމު ކަމެވެ. ކިތަންމެ މޮޅު މުދައްރިސެއް  ނަމަވެސް، ކިލާހުގެ ސުލޫކު ނުހިފެހެއްޓޭ ނަމަ، އޭނާއަށް ކިޔަވައިދޭނޭ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ލަދުވެތިކަމާއި މަޢާފާއެކު ދަންްނަވާލަމެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އާއި ފިޒިކްސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ހޯދުމަށް ފަހު، ސެކަންޑަރީ ފެންވަރުގައި ކިޔަވާދިނުމުގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް އަޅުގަނޑު ކިޔެވީމެވެ. ޢަމަލީ ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ޓެސްމޭނިއާގެ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރި 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފޮނުވީ ވަޒީފާނެތް މީހުން އުޅޭ އަވަށެއްގެ ސްކޫލަކަށެވެ. މަތީ ގްރޭޑްގެ ދަރިވަރުން ކަމުންނާއި ނަސްލު ތަފާތުކަމުން، ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ކުދިންގެ އިސްކޮޅު އަޅުގަނޑަށް ވުރެ ދިގެވެ. ގަދަ ކަނޑުގައި ދުއްވައިގެން ނޫނީ ކުޅަދާނަ ކަލާސީންނެއް ނުއުފެއްދޭނެއެވެ.  މި ތަޖުރިބާއިން އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވަނީ ”HD“ އެވެ. އެ ފަހުން ވެސް، އަޅުގަނޑު ގްރޭޑް 7 އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 20 (ޕީއެޗްޑީ) ގެ ދަރިވަރުންނަށް މަދަރުސާތަކާއި އެހެން ތަންތަނުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގަ އާއި މިކަމާ ގުޅޭ އެހެން ކަންކަމުގައި ފަންސަވީސް ވަރަކަށް  އަހަރު ހޭދަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަަދި، އެތައް މާއްދާތަކެއް ދަސްކުރާ މުދައްރިސުންނަށާއި އެކި ފަރާތްތަކަަށް ކިޔަވައިދެވިފައި ވެސް ވެއެވެ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެއްޗެއް މި ދަންނަވާލަނީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައެވެ.

ސްލޫކުން، އަޅުގަނޑު މި މާނަކުރަނީ، ދަރިވަރުން ކިލާހުގައި އުޅޭ ގޮތް ނުވަތަ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ކިލާހުގެ ވެށި ނުވަތަ މާހައުލު ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ގޮތަށެވެ. ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމަކީ، މުދައްރިސެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ހުނަރެކެވެ. ކޮންމެ މުދައްރިސަކުވެސް އަހުލުވެރިވާން ބޭނުން ފޭޑި (ކަންތައް ކުރުމާއި، އުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި) އެކެވެ. މިހެން މި ދެންނެވީ، މި ހުނަރު ނެތް މުދައްރިސަކަށް ކިތަންމެ މޮޅު ސަނަދެއް ލިބިފައި ވިއަސް، ކިލާސް ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވޭނަމަ، އޭނާ ދަންނަ އެއްޗެއް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވާދޭނޭ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެތީ އެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް މަޝްޣޫލުވެގެން އުޅެން ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް ކުދިންތަކެއްގެ ސަކަރާތުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާށެވެ. ވަގުތުތައް ދާނީ ކިލާހުގައި ޝަރީޢަތް ކުރުމަށެވެ. ކިޔަވައިދިނުން ލަސްކުރަންޖެހޭނީ ކިލާހުގެ އަޑު މަޑުވަންދެންނެވެ. މާގިނަ ހިނދެއް ނުވެ ދެން އިވޭނީ ގަޑި ނިމޭ ރަނގަބީލުގެ އަޑެވެ.

Share:

Thursday, 12 October 2017

ފީޗާ ލިއުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ހުނަރެއް

ފަރަށްއެރިތާ ގަރުނެއް، މި ބޯޓުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟
ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

ހއ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ އިންނަފިނޮޅު ފަރުމައްޗަށް އެރި އާގުބޯޓެއްގެ ވާހަކަ މި ހިސާބުގެ މީހުން އަބަދުވެސް ދައްކަ އެވެ. މިހާރުވެސް ފަރުމަތީ ފެންނަން ހުރި ބޯޓުގެ ބައިތައް އެ ތަނުގައި ނެތް ހަނދާނެއް ހުރި މީހަކު މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރުން ވެސް ނާދިރެވެ. "ގޮތް ނޭނގޭ" މި ބޯޓުގެ ވާހަކަ އެކި މީހުން އެކި ގޮތަށް ދައްކަ އެވެ. ފެނުން މައްޗަށް ވިއްސަކަށް ފޫޓަށް ފެންނަން ހުރި ދަގަނޑު ޕްލެޓްފޯމެއް ފާޑުގެ ތަނުގެ ކައިރިއަށް ބައެއް މީހުން ދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް ފަރުމަތީގައި، ފެނު އަޑީގައި ހުރި ބޯޓުގެ ބައިތަކުގެ ތެރޭ ބިޔަ ވެނާއި މިޔަރާއި އެ ފާޑުގެ ނުރައްކާތެރި މަސްމަހާމެހި އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަޔާ ހެދި އެތަނަށް އެރި އުޅުމަކީ އެހާ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ.

Share:

Wednesday, 2 August 2017

ވަޤުތަކީ ރެލެޓިވް އެއްޗެއް


ވަޤުތަކީ ރެލެޓިވް އެއްޗެއް: ދުނިޔޭގެ 1 ސިކުންތަކީ، މަލާއިކަތުންނަށް 0.000،000،0558 ސިކުންތު ކަމުގައިވެދާނެ!

http://www.alithari.com

ފެށުން 
ވަޤުތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން ފެއްޓީއްސުރެ, ރެޔާއި ދުވާލަށް އަންނަބަދަލު ތަކަކީ, އެބައިމީހުން ވަޤުތު ދަނެގަންނަށް ބޭނުންކުރާ ހާދިސާ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަރަކާތްތައް، ރޭގަނޑާއި ދުވާލަށް ބަހައިލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ. އެންމެކުރީގެ އިންސާނުންވެސް ހޮހޮޅަތަކުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު, ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް ޝިކާރަކުރުމުގައި އާއި ކާބޯތަކެތި އެއްކުރުމުގައި ހޭދަކުރިއެވެ. އަދި އިރުއޮއްސި އަދިރިވުމުން، ހޮހޮޅަތަކަށް ވަދެ ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރުތަކުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތްތައް ހޯދުމަށްފަހު، ނިދާ އަރާމުކޮށް އުޅުނެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ އިންސާނުން، ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް އެކިދަންފަޅިތަކަށް ބަހާލުމުގައި، އުޑުމަތީން އިރު ފެންނަން ހުންނަ ހިސާބާއި، އުޑުމަށްޗަށް އަންނަ ކުލަތަކަށް ބަލާއުޅުނެވެ. އެގޮތުން ފަތިހާއި ހެދުނާއި މެންދުރާއި އަސުރު އަދި އިރުފުހޭ ވަޤުތާއި އަދިރިވާވަޤުތުތައް ފާހަގަކޮށް އެބައިމީހުން އެކިއެކި ކަންކަންކުރުމަށް ވަޤުތުތައް ކަނޑައެޅިއެވެ، އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަނދަށް އަންނަބަދަލަށް ބަލައިގެން މަސްމަހުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދިޔައެވެ، އަދި ކޮންމެ ބާރަ އައު ހަދަކުން މަސްގުނަމުންގޮސް 12 ވުމުން އަހަރެއްގެ ގެ ގޮތުގައި ބަލައި އުޅުނެވެ. އަދި އަހަރުގެ މުއްދަތު ބަހައިލައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅުވާ ކިއެވެ. މިގޮތުން ބަހާރު މޫސުމާއި ޚަރީފް މޫސުމާއި ފިނި މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި އެހެން ތަންތަނުގެ އަހުލުވެރިން އަހަރުގެ މުއްދަތު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައި ވިއްސާރަ މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުމް ވަކިކުރިއެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ކިޔާއުޅެނީ ހުޅަނގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުމެވެ.

Share:

Wednesday, 26 July 2017

President Abdulla Yameen Address the nation on the occasion of the 52nd Independence Day.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު


بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން؛

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ، އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި، ޠާޢަތާއެކު.

މިނިވަންދުވަހުގެ ނިދާއަކީ، އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި، ދިވެހިން ތިބި ތިބުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ދިވެހިދިދަ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ވިހުރުވާލުމުގެ ފަޚުރު، ދިވެހިން ލިބިގަތުމުގެ ނިދާ. މިއަދު މި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އިނގިރޭސީންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ މިނިވަންކުރެއްވި، ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނާއި، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި، އެކި ސިފަސިފައިގައި ޖިހާދުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ހަނދާން އާކޮށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން. އަދި މިއަދުވެސް މި ޖިހާދުގައި ދެމިތިއްބެވި ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން.

Share:

Monday, 3 April 2017

Independence Revolution

މިނިވަންކަމުގެ އިންގިލާބުތައް
ޗެކޮސްލަވާކިޔާ 1989

ވެލްވެޓް އިންގިލާބުޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި އޮތް ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ 17 ނޮވެމްބަރ 1989 ގައި ކިޔަވާކުދިން ފެއްޓި މުޒާހަރާ ތަކުންނެވެ. އެއީ ނާޒީން ޗެކޮސްލަވާކިޔާއަށް އަތްގަދަކޮށްގެން ތިބުމާއި ދެކޮޅަށް ކިޔަވާކުދިން ކުރި މުޒާހަރާއަކަށް 50 އަހަރު ފުރުނު ތާރީހު ވެސް މެއެވެ. ޕޯލެންޑާއި އިރުމަތީ ޖަރމަނީގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހިގަމުންދާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައި ވިޔަސް ޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި އެފަދަ ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރަށް ހީވެފައި އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ބިއަރާއި ސޮސެޖް ލިބޭހާ ދުވަހަކު ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޒާހަރާއެއްގައި އިތުރު މިނިވަން ކަމާއި ޑިމޮކްރެސީއަށް ގޮވަން ފެށުނެވެ. މުޒާހަރާގައި އެތައް ހާސް މީހުން ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކިޔަވާކުދިން ވެރިރަށް ޕްރާގްގެ މެދާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

Share:

Sunday, 26 March 2017

Life's Funeral

Life's Funeral

Artist: Ataullah Khan Esakhelvi (Ataullah Khan Isakhelvi)

Idhar Zindagi Ka Janaza (Life's Funeral)(I tried to translate as best as I could, would welcome corrections, additions..etc)
Hum To Tinkay Chun Rahay Thay Aashiynay K Liyeah (I was collecting straws to build my house)
Aap Say Kiss Nai Kaha Bijli Giranay K Liyeah (Who asked you to hit it with lightning?)
Haath Thak Jain Gay Kiyoon Pees Rahay Ho Mehndi (Your hands will get tired from grinding the Henna)

Share:

Sunday, 4 December 2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި
މަރިޔަނބު
14807781467950
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަވާފައެވެ. މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސާއި ހއ. އިހަވަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ޙަރަކާތެކެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހިންގެވި ޙަރަކާތުގައި އެރަށުގެ ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޢާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެމް.އެން.ޑީއެފާއި ކައުންސިލް ގުޅިވަޑައިގެން އެރަށުގައި ހިންގަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޚާއްޞަ އިސްނެގުމެއްގެ ދަށުން ފާހަގަކުރި މި ހަވީރުގައި، އެކުލާހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ހަވީރު ޝަރަފްވެރިކޮށްދިނީވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 މި ހަވީރުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މަލްޓިމީޑިޔާގެ ދަރިވަރެއްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މާއިޒް ބުނީ އެކުދިން ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަން ގަލަމަކުން ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް މެނުވީ އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން ސިފަކުރަން ނޭންގޭނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރަމުން މާއިޒް ބުނީ މިކަހަލަ ހަވީރެއް އެކުދިންގެ ޙަޔާތަށް ދުވަހަކުވެސް ނާންނަކަމަށެވެ. އިހަވަންދޫގައި ފާހަގަކުރި މި ހަވީރު އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރު ބުނީ މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެކުދިންނަކީ މި މުޖުތަމަޢުގައި މުހިންމު ބައެއްކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ފާހަގަކުރި ހަވީރެއް ކަމަށެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ އިޙްސާސްތައް އެންމެ ބޮޑަށް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންގެންދާ އެއްބަޔަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މިފަދަ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ބެލެނިވެރިން އެކުދިންނާމެދު ކުރަމުންދަނީ ފޮނި އުންމީދުތަކެކެވެ. އަދި އެމް،އެން.ޑީއެފުން އިސްނަންގަވައިގެން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިވަޑައިގެން ހިންގަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގައި، އެފަދަ ކުދިން ބައިވެރިކޮށް، އެކުދިންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެ ބެލެނިވެރިން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. 
 

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ އެމް.އެން.ޑީ އެފުން މި ފަދަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާއަށް ހިތްހަމެޖުން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ޕްރިންސިޕަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް މިކުދިންގެވެސް ޙައްގުތަކެއް ވާކަމަށާއި އެގޮތުން އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި މި ފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ސްކޫލުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރައްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަވީރުގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަވީރުގައި ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ޙާއްސަ ކޭކެއް ފަޅާފައިވެއެވެ. ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 6 ސްޓޯލާއި އެމް.އެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޙަރަކާތާއި ވޯޓާރ ސްލައިޑްގެ އިތުރުން ކޯސްޓްގާރޑްގެ ކާނި ލޯންޗް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު މި ހަވީރުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މި ޙަރަކާތުން ފާހަގަވި އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އޮތް ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމެވެ
Share:

Wednesday, 21 September 2016

އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ

ހައެއްކަ މީހުންނަށްވެސް ނުހިފެއްޓުނު އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ
ލިޔުނީ:00000

މިވާހަކަ ކިޔައިދޭން އަޅުގަޏޑު މިއުޅެނީ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. 

ވާހަކަ އަކީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ. ޖިންނި ވާހަކައެވެ. ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ.
Share:

Monday, 29 August 2016

ޝަމްސުއްދީންރަދުންގެ ނިމުން
ޢަބްދުލް ހަކީމް ޙުސެއިން މަނކު

ޤާނޫނު އަސާސީ އެއް އުފެދުނީ އާއިލީ ހަމަނުޖެހުން ގަނޑެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ. ތެދަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް އުފެދި ފާސްވީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ.


Share:

Tuesday, 24 May 2016

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު


بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
      
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيّدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
 
މި ފުށްޓަށް އަފުރެން އަންނަން ހޯރައަޅާތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ. އަފުރެން އައުމާއެކީ އަފުރެންނަށް ތިކީ މަރުޙަބާއަށް ހޯރަފުށީގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކައިރި ރަށްރަށުން ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ، އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.
Share:

Popular Posts

Unordered List


free counter

Text Widget

Pages

Blog Archive

Powered by Blogger.
ad970

Dhivehi Bas

ދިވެހިބަސް ދިވެހިންގެ ބަހަކީ ދިވެހި ގައުމިްޔަތުގެ އެއްބަޔެވެ. އެއާ މެދު ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވުން ހައްގު އެއްބައިވެސް މެއެވެ. އެހެން...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Followers

ad728

މިހާތަނަށް ބުލޮގް ބެއްލެވީ

Books and Megazines

Blog Archive

Search This Blog

Subscribe

Recent Posts

About Evently

Pellentesque vitae lectus in mauris sollicitudin ornare sit amet eget ligula. Donec pharetra, arcu eu consectetur semper, est nulla sodales risus, vel efficitur orci justo quis tellus. Phasellus sit amet est pharetra, sodales ipsum et, sodales urna. In massa nisi, faucibus id egestas eu, fringilla

Most Popular

Blogger Tutorials

ad300

Blogger Templates

Sample Text

މިނިވަންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުމާއި، އިސްލާދީނުގެ އަސްލަކާއި ޚިލާފުނުވަގޮތެއްގެ މަތިން އެމީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަގޮތްތަކާއި ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ގަަލަމުން އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ."

Copyright © facet | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com & Distributed By Protemplateslab