Thursday, 4 February 2016

އިމާމް ޣަޒާލީގެ المنقذ من الضلال ގެ ތަރުޖަމާ

ޑރ.ހަސަން ޙަމީދު
(އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއަކުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްފައި)
gazinside
ތަރުޖަމާ ކުރި ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް: އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހަކަށް އެ ދީނުގެ މޮޅުކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން ނުވަތަ ޤުރްއާނުން ހެކި ނެރެގެން މާކަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުހޯދޭނެއެވެ. އެއީ، ގިނަ ފަހަރު، އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހާ، ދީނީ ހަމަތަކެއް އަދި އެހެން ދީނެއްވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. މިފަދަ ބައެއް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެނީ ފިކުރުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ލޮޖިކް ނުވަތަ މަންޠިޤްގެ ހަމަތަކުން ދީނުގެ ޙުއްޖަތްތައް ހާމަކޮށްދޭން ށެވެ.

Saturday, 24 October 2015

ގައުމަށް ގައްދާރުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ނައިބު ރައީސް އަދީބު ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޓްވިޓަރގެ ދުނިޔެ


ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ސިންގަޕޫރުން މާލެ ވަޑައިގެން މަތިންދާބޯޓުން ފާބައިވަޑައިގަންނަވަނީ.

ނައިބު ރައީސް އަދީބު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި.

Sunday, 11 October 2015

ޢިބާރާތް ކުރުން: އެކުލެވުމާއި އެމުނުން


coheshttp://www.hassanhameed.com

ތައާރަފު
ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދަލީލަކީ ސާފުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން އެނގުމާއި، ފުރިހަމައަށް ޢިބާރާތް ކުރަން އެނގުމެވެ. މީހެއްގެ ފިކުރުގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި ފުންކަން، އެމީހަކު ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުން ހާމަވާނެއެވެ. ފުރިހަމައަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ތިންކަމެއް ހިމެނޭނެއެވެ. އެތިންކަމަކީ، ބަހުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ޢިބާރާތްތައް ފެތުމާއި، ތަރުތީބުން ސާފުކޮށް ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅިފައިވުމާއި، ކިޔާހިތްވާ ލުއި ގޮތަކަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުމެވެ. މި ބުނި ތިންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ޢިބާރާތް ކުރުމަކީ، ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ނަމަ، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދަސްކުރެވޭނެ ހުނަރެކެވެ.

Tuesday, 29 September 2015

ރައީސަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މާލެ އެނބުރި ވަޑައިގަތުން އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔައީކީ ރާވާފައި އޮތް ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ރަސްމީ ފާލަން އިއްޒުއްދީން ފާލަމަށް ރައީސްގެ "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗު ގާތްކޮށް ނުނިމެނީސް ނިކަން ވަރުގަދަ އަޑުފަށްގަނޑަކާ އެކު ލޯންޗު ތެރެއިން ދުން އަރަން ފެށީމަ އެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ލޯންޗުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވީ އެވެ.
އެ ގޮވުމާ އެކު ލޯންޗުގެ ފަހަތު ބައިގެ ދޮރެއް ވިއްސައިގެން ދިޔައިރު ގޮވުމުގެ ބާރުގައި ޖެހި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް އިދިފުށަށް ވިއްސައިގެން ދިޔަ އެވެ. އަދި އޭރު ލޯންޗު ތެރޭގައި އުފެދިފައި އޮތް އޮލަ ދުންގަނޑާ ހެދި އޭގައި ތިބި މީހުން ވެސް ރަނގަޅަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

Friday, 18 September 2015

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހައްޖު މޫސުމަށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު (ކިސްވާ) ބަދަލުކުރަމުންގެންދެއެވެ. އާއްމުކޮށް ގެ ފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުން އޮންނަނީ ހައްޖު ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. ޚާއްޞަ ފެކްޓްރީއަކުން ޑިޒައިން ކުރާ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަނީ ވެސް މައްކާގަ އެވެ.

ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 22 މިލިއަން ސަޢުދީ ރިއާލް ޚަރަދުވެ އެވެ.

Tuesday, 27 January 2015

ފޯލިކް އެސިޑް: ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި

 http://images.agoramedia.com/wte3.0/gcms/BestFoodsIntro_full.jpg
ފޯލިކް އެސިޑަކީ ވިޓަމިން ބީ ގެ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ ވިޓަމިން ބީ ނުވައެކެވެ. މިވިޓަމިނަކީ ހަޔާތުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. މިވިޓަމިން ހަށިގަނޑުގައި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އެތައް އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އުފެދުމުގައި އުނިކަން ހުންނަ ކުދިން ލިބުމާއި ހައްޔަރުން ނެއްޓުމާއި ކުޑަކުދިން އުމުރާ އެއްގޮތަށް ހެދި ބޮޑުވުމަށް ބުރޫއެރުމާއި ހަށިގަނޑުގައި ލޭ އުފެދޭ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހިމެނެއެވެ.

އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިއެއް:

Wednesday, 21 January 2015

މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް އަވަސް އަރައިގެންފި

ހަވައެއްހެން އެރި ނާޒިމް އަނެއްކާވެސް ބާޣީއަކަށް!

މިދިއަ ދުވަސްތަކުގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ވާހަކައަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުން މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަކި ކުރައްވާ ވާހަކަ އާއި  އެހެން ދެ ވަޒީރަކު "އެއްލައިލާ" ވާހަކަ އެވެ. މިވާހަކަ އެކި ގޮތްގޮތަށް ފެތުރުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުން ނާޒިމް ވަކި ކުރައްވައި އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކުވެސް ލައްވާފަ އެވެ 
ކުރިން އަޑު ފެތުރިގައި އޮތީ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނޫނީ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ އާދަމް ޒާހިރު އެ މަގާމަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާ ހިލާފަށް މަގާމަށް ވަޑައި ގަތީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ކަމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯޯސް މޫސާ އަލީ ޖަލީލެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ސިފަކޮށްފައި ވަނީ މޫސާ އަލީ ޖަލީލު މާލެ ވަޑައިގެން ހުންނެވީ "ރެއެއްގެ ހަތަރު ދަމުން"  މާކުރިން މިކަން ނިމިފައި އޮވެގެނެވެ. – މޫސާ އަލީ ޖަލީލަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އާއިލީ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް ޔާމީން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ މުސާ އަލީ ޖަލީލްގެ ބޮޑު ދައިތަގެ ބޭފުޅަކާ އެވެ 
--

Saturday, 20 December 2014

ކުށުގެ ވެށިން ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރަން އެދޭނަމަ

ކުށުގެ ވެށިން ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރަން އެދޭނަމަ
ލިޔުނީ :ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް

ކުށެއް ކުރެވުމުން އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ ކުށެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކުރެވުނީ ކުށެއްކަން އަދި ކުށް ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިއްޖެކަމާއި އެހެން މީހެއްގެ މުދަލަކަށް،ތަނަކަށް، އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިއްޖެކަމާއި އަދި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޙިލާފުވެވި ނުވަތަ ދީނުގައި ޙަރާމް ނުވަތަ މަނާކަމެއް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެއީ ގޯސް އަދި އަދަބު ހައްޤުވާ ކަމެއް ކަން ދަރިފުޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަސް ވިސްނައި ދިނުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

Thursday, 18 December 2014

އިބުނު ސީނާ 980-1037މ

ލިޔުނީ: ޝެއިޚް އަހުމަދު ދީދީ

އިބްނުސީނާއަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެބޮޑު ބޭސްވެރިޔާއެވެ. އާދަޔާޚިލާފަށް ހަނދާންގަދަ މައުލޫމާތު ވަރަސް މުއްސަނދި ލާމަޘީލު ޢިލްމީ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އިބްނުސީނާ ލިޔުއްވި ފޮތްތަކުގެ ޢަދަދު ސަތޭކައަށްވުރެން ގިނައެވެ. ބޭސްވެރިކަމުގައި ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތަކީ އަލްޤާނޫނުއެވެ. މިފޮތް އެކުލެވިފައިވަނީ ފަސް މުޖައްލަދަށެވެ. ފަސްވަނަ މުޖައްލަދުގައި ޢައްޠާރީބޭހުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢަޤާޤީރުގެ ޔޫނާނީންނާއި ފާރިސީންނާއި ހިންދުމީހުންނާއި ޗައިނާމީހުން ބޭނުންކުރި ވަރަށްގިނަ މުފްރަދު ބޭހާއި މުރައްކަބު ބޭސް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިބްނުސީނާގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ އަބޫޢަލިލްޙަސަން އިބްނު ސީނާ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 980މ. ގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރު ރަށެއްކަމަށްވާ ޙަރްމައިތިން ގައެވެ. އެރަށް މިހާރު އޮތީ ތުރުކިސްތާނުގެ (އުޒުބަކިސްތާނުގެ) ބުޚާރާކާރީގައެވެ. އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ. ހިޖުރީގޮތުން ހަތަރުވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައި އުމުރުން ދިހަ އަހަރުވެސް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް އިބްނު ސީނާ ބުޚާރާ ސަހަރުގެ އެކިއެކި ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކަށް ވަޑައިގެން ފިޤުހު ޢިލްމާއި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުކިޔަވައި  މޮޅުވެވަޑައިގަތެވެ. އޭނާ ބޭހުގެ ޢިލްމު އެންމެ ފުރަތަމަ 

Tuesday, 16 December 2014

އަންނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށާއި އިހަވަންދޫއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭނަން: މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބުދުﷲ ( މުހައްމާ)
2015 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާ އަށާއި ޙާއްޞަކޮށް އިހަވަންދޫއަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބުދުﷲ ( މުހައްމާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު މެހެންވިދާޅުވީ މައިކަޕް 2014 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ބާނީއަކީ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެވެ. 

Monday, 15 December 2014

އިރުއޮއްސޭ ތަން ހުޅަނގަށް ނުބަލައެއް ނުފެންނާނެއަލީ ޚާލިދުއިރަށް ބަލަން އިރުމައްޗަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުރެގެނެއް އިރު ދައުރުވަމުންދާ ގޮތެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އިރު މެދުޖެހިގެން ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރު އޮއްސޭނީ ހުޅަނގަށެވެ. އެހެންވީމާ އިރަށް ބެލުމަށްޓަކައި ހުޅަނގު އުދަރެހަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަގުތު ވެސް އާދެ އެވެ

މި އަހަރުގެ ޖުމްހުރީ ދުވަހުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އިރުމައްޗަށް ބެލުމުގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅުއްވާ ކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ސިޔާސަތު ގެއްގުޅުއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ

Sunday, 30 November 2014

މެނިފެސްޓޯ ގިންތި ސުވާލު: ލެޕްޓޮޕްކޮބާ؟


މިބައިގާ ހިމެނޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ކޯލިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއިން އުފައްދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ. މިސުވާލަށް ޖަވާބުދޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ ނުވަތަ ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑީޑޭޓުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް އެއްކެންޑިޑޭޓެކެވެ. ( މެނިފެސްޓޯ ސުވާލުވާނީ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުންނާ ހިއްޞާކޮށްފައެވެ. ) މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ލިބޭނީ 2 މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. 

Wednesday, 19 November 2014

މުސްލިމުންގެ ސަގާފީ ކުރެހުންތަކުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ހިސާބު އިލްމު

ޕްރޮފެސާ ހަސަން އުގެއިލް
 The 'little planet view' of the Vakil Bath in Shiraz was originally part of the royal district constructed during Karim Khan Zand's reign
ތަފާތު އެކި ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމު ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގައި މުސްލިމުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް އޮޅިފައިނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި މުސްލިމުން އިންސާނިއްޔަތަށާއި، ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ހިސާބު ޢިލްމާއި، ނުޖޫމީ އިލްމުގެ ބައިތަކާއި، ކުރެހުންތެރިކަން އަދި އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ދުނިޔެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް އަޅައިދިން މުހިންމު ބިންގާތަކެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، މިއީ މިފަދަ ޢިލްމީ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ވެސް މުސްލިމުންނަށް ގިނަގުނަ ތަޢުރީފު ލިބޭ ކަމެކެވެ 

Monday, 18 August 2014

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ އެންމެންގެ މައްޗަށްތޯ އެވެ.
ރަށުކައުންސިލްގެ އިޢުލާނެއްގައި ((D)C-248/2014/66 ) ވެއެވެ. " މިހާރަކަށް އައިސް  ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އާންމުނަށް ދަތިވާގޮތަށް ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް މިއިދާރާއަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅެމުން އެބަދެއެވެ." 

ލޮނުމަސް އަޅާފަރާތްތަކުން ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ ، ކުރިންވެސް އެމީހުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަގޮތަށެވެ. ހަންބުރިބުރީގައާއި ލޮނުމަސް އަޅާ ވަޅުބުރިބުރީގައެވެ. ރަށު ބަނދަރުގެ މަސްކަޑާގެ ދެކޮޅުގައި އޮންނަ ހުސްތަނުގައެވެ. " ވަކިމިހާރަކު އަހަރެމެން މިމަސައްކަތް( ލނުމަސް އެޅުން ) އާގޮތަކަށް ނުކުރަން، މިކުރަނީ ކުރިންވެސް ކުރިގޮތަށް. ހަމަ ކުރިންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިތަންތަނުގަ." ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދާ އާދަމް ނަސީރު ބުންޏެވެ. " މީހުން މިހާރު ޝަކުވާ ކުރާގޮތެއް ނޭނގެ. ކުރިންވެސް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން މިދިޔައީ ހުއްދައެއް ވަކިތާކުން ނުނަގަން. މިމަސައްކަތްކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރުމިވަނީ. ހުއްދަނަގަންޖެހޭކަމެއް ވެސް އަހުންނަކަށް ނޭނގެ" 

Friday, 8 August 2014

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލު މައްސަލަ


ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ތާރީޚުގެ ގިނަ ސަފްހާތަކެއްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ މައްސަލައެކެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް އަތް ގަދަކުރުމުގެ ރޭވުންތައް ޔަހޫދިން އެންމެ ފުރަތަމަކޮށްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ގޮތުން އޭރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅުނު މުއްސަނދި ޔަހޫދީންނާއި ޒަޔަނިސްޓުން ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުމަށް ރޭވުންތައް ރާވާފައިވަނީ 1800ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގަ އެވެ.

ސުވިޓްޒަލޭންޑްގައި 1897 ވަނަ އަހަރު ޒަޔަނިސްޓް މޫވްމަންޓެއް އުފައްދައި، އެ މޫވްމެންޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އެގައުމުގައި ބޭއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޒަޔަނިސްޓުންގެ ބޮޑުންގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އިއުލާންކުރިއެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމުގެ ޕްލޭނާއި ދުނިޔެއަށް އަތްގަދަކޮށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ޒަޔަނިސްޓް ހަރަކާތުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ އެޖެންޑާ އެފަރާތްތަކުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރި އެވެ. އޭރު ފަލަސްޠީނު އޮތީ އަރަބި ގިނަ ގައުމުތައް ފަދައިން އުސްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައެވެ.