Monday, 3 April 2017

Independence Revolution

މިނިވަންކަމުގެ އިންގިލާބުތައް
ޗެކޮސްލަވާކިޔާ 1989

ވެލްވެޓް އިންގިލާބުޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި އޮތް ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ 17 ނޮވެމްބަރ 1989 ގައި ކިޔަވާކުދިން ފެއްޓި މުޒާހަރާ ތަކުންނެވެ. އެއީ ނާޒީން ޗެކޮސްލަވާކިޔާއަށް އަތްގަދަކޮށްގެން ތިބުމާއި ދެކޮޅަށް ކިޔަވާކުދިން ކުރި މުޒާހަރާއަކަށް 50 އަހަރު ފުރުނު ތާރީހު ވެސް މެއެވެ. ޕޯލެންޑާއި އިރުމަތީ ޖަރމަނީގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހިގަމުންދާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައި ވިޔަސް ޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި އެފަދަ ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރަށް ހީވެފައި އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ބިއަރާއި ސޮސެޖް ލިބޭހާ ދުވަހަކު ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޒާހަރާއެއްގައި އިތުރު މިނިވަން ކަމާއި ޑިމޮކްރެސީއަށް ގޮވަން ފެށުނެވެ. މުޒާހަރާގައި އެތައް ހާސް މީހުން ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކިޔަވާކުދިން ވެރިރަށް ޕްރާގްގެ މެދާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

Sunday, 26 March 2017

Life's Funeral

Life's Funeral

Artist: Ataullah Khan Esakhelvi (Ataullah Khan Isakhelvi)

Idhar Zindagi Ka Janaza (Life's Funeral)(I tried to translate as best as I could, would welcome corrections, additions..etc)
Hum To Tinkay Chun Rahay Thay Aashiynay K Liyeah (I was collecting straws to build my house)
Aap Say Kiss Nai Kaha Bijli Giranay K Liyeah (Who asked you to hit it with lightning?)
Haath Thak Jain Gay Kiyoon Pees Rahay Ho Mehndi (Your hands will get tired from grinding the Henna)

Sunday, 4 December 2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި
މަރިޔަނބު
14807781467950
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަވާފައެވެ. މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސާއި ހއ. އިހަވަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ޙަރަކާތެކެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހިންގެވި ޙަރަކާތުގައި އެރަށުގެ ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޢާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެމް.އެން.ޑީއެފާއި ކައުންސިލް ގުޅިވަޑައިގެން އެރަށުގައި ހިންގަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޚާއްޞަ އިސްނެގުމެއްގެ ދަށުން ފާހަގަކުރި މި ހަވީރުގައި، އެކުލާހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ހަވީރު ޝަރަފްވެރިކޮށްދިނީވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 މި ހަވީރުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މަލްޓިމީޑިޔާގެ ދަރިވަރެއްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މާއިޒް ބުނީ އެކުދިން ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަން ގަލަމަކުން ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް މެނުވީ އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން ސިފަކުރަން ނޭންގޭނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރަމުން މާއިޒް ބުނީ މިކަހަލަ ހަވީރެއް އެކުދިންގެ ޙަޔާތަށް ދުވަހަކުވެސް ނާންނަކަމަށެވެ. އިހަވަންދޫގައި ފާހަގަކުރި މި ހަވީރު އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރު ބުނީ މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެކުދިންނަކީ މި މުޖުތަމަޢުގައި މުހިންމު ބައެއްކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ފާހަގަކުރި ހަވީރެއް ކަމަށެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ އިޙްސާސްތައް އެންމެ ބޮޑަށް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންގެންދާ އެއްބަޔަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މިފަދަ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ބެލެނިވެރިން އެކުދިންނާމެދު ކުރަމުންދަނީ ފޮނި އުންމީދުތަކެކެވެ. އަދި އެމް،އެން.ޑީއެފުން އިސްނަންގަވައިގެން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިވަޑައިގެން ހިންގަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގައި، އެފަދަ ކުދިން ބައިވެރިކޮށް، އެކުދިންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެ ބެލެނިވެރިން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. 
 

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ އެމް.އެން.ޑީ އެފުން މި ފަދަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާއަށް ހިތްހަމެޖުން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ޕްރިންސިޕަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް މިކުދިންގެވެސް ޙައްގުތަކެއް ވާކަމަށާއި އެގޮތުން އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި މި ފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ސްކޫލުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރައްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަވީރުގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަވީރުގައި ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ޙާއްސަ ކޭކެއް ފަޅާފައިވެއެވެ. ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 6 ސްޓޯލާއި އެމް.އެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޙަރަކާތާއި ވޯޓާރ ސްލައިޑްގެ އިތުރުން ކޯސްޓްގާރޑްގެ ކާނި ލޯންޗް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު މި ހަވީރުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މި ޙަރަކާތުން ފާހަގަވި އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އޮތް ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމެވެ

Wednesday, 21 September 2016

ހައެއްކަ މީހުންނަށްވެސް ނުހިފެއްޓުނު އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ
ލިޔުނީ:00000

މިވާހަކަ ކިޔައިދޭން އަޅުގަޏޑު މިއުޅެނީ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. 

ވާހަކަ އަކީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ. ޖިންނި ވާހަކައެވެ. ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ.

Monday, 29 August 2016

ޝަމްސުއްދީންރަދުންގެ ނިމުން
ޢަބްދުލް ހަކީމް ޙުސެއިން މަނކު

ޤާނޫނު އަސާސީ އެއް އުފެދުނީ އާއިލީ ހަމަނުޖެހުން ގަނޑެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ. ތެދަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް އުފެދި ފާސްވީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ.


Tuesday, 24 May 2016

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު


بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
      
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيّدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
 
މި ފުށްޓަށް އަފުރެން އަންނަން ހޯރައަޅާތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ. އަފުރެން އައުމާއެކީ އަފުރެންނަށް ތިކީ މަރުޙަބާއަށް ހޯރަފުށީގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކައިރި ރަށްރަށުން ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ، އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.

Thursday, 5 May 2016

titleofmarriagadvice1 http://www.hassanhameed.com/?page_id=2558
އުފާވެރި ކާވެންޏަކަށް، ކާވެނީގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން އެކަން ޙައްލުކުރަން އެހީތެރިވެދޭ ނަފްސާނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެ ދާއިރާގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ކައުންސެލަރުން ދީފައިވާ ނަޞޭޙަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 50 ނަޞޭޙަތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އެމީހުންގެ ނަންތައް ވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ.
1. ކާވެނީގެ ޢުމުރު ދިގުކުރުމަށް އަދި ކާވެނީގެ އުފާވެރިކަން މަތިކުރުމަށް، ތިމާގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާށެވެ. ކާވެންޏަކީ ދެމީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށް އޭނާއަށް އިނގިލި ދިއްކުރުމަކީ ކުޑަކުދިން އުޅޭގޮތަށް އުޅުމެވެ.
2. އެކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެން ޖެހޭނެކަމަށް ހީކުރާށެވެ. ކަމަކާ ރުޅިއަންނަ ވަގުތުގައި ހެއްދެވި ނުހެއްދެވި އޭނާއަށް ގޮވުމުގެ ކުރިން، މި ދުވަސް ވެސް މާޒީވާނެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. ކިތަންމެ ދިރާސާތަކަކުން ދައްކަނީ ކިތަންމެ ހިތާމަވެރި ކައިވެންޏެއްގައި އުޅޭ ދެމަފިރިންވެސް، ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކާވެނި ވަރަށް އުފާވެރިކަމަށް ބުނާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ރުޅިއިސްވާ ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ސަބަބުން، މުޅި ދިރިއުޅުން ހިތްދަތިވެދާނެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ބަހެއް އިއްވުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާށެވެ

Monday, 2 May 2016

"ޑޮކްޓަރ ކަލާމް ޕުރަސްކާރް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ގަވަރނަންސް 2016" ލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެންނެވި ހޫނު މަރުޙަބާއަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
ޕްރެސް އޮފީސް


"ޑޮކްޓަރ ކަލާމް ޕުރަސްކާރް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ގަވަރނަންސް 2016" ލިބިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ދެންނެވި ހޫނު މަރުޙަބާއަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. 

Friday, 8 April 2016

800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އާއުސްމިން ތަކަކަށް
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަޢުދަކީ އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް "ވޯލްޑް ކްލާސް" ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީކުރެއްވުމެވެ. 
އެއާޕޯޓްގައި އާ ރަންވޭއެއް ހަދައި ޒަމާނީ ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ 6 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. 
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު، މިތަން ވެގެންދާނީ މުޅި މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށްކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަނީ އެންމެ ބޮޑެތި އެއާކްރަފްޓް، އޭ-380 މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށެވެ.