Tuesday, 27 January 2015

ފޯލިކް އެސިޑް: ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި

 http://images.agoramedia.com/wte3.0/gcms/BestFoodsIntro_full.jpg
ފޯލިކް އެސިޑަކީ ވިޓަމިން ބީ ގެ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ ވިޓަމިން ބީ ނުވައެކެވެ. މިވިޓަމިނަކީ ހަޔާތުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. މިވިޓަމިން ހަށިގަނޑުގައި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އެތައް އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އުފެދުމުގައި އުނިކަން ހުންނަ ކުދިން ލިބުމާއި ހައްޔަރުން ނެއްޓުމާއި ކުޑަކުދިން އުމުރާ އެއްގޮތަށް ހެދި ބޮޑުވުމަށް ބުރޫއެރުމާއި ހަށިގަނޑުގައި ލޭ އުފެދޭ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހިމެނެއެވެ.

އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިއެއް:

Wednesday, 21 January 2015

މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް އަވަސް އަރައިގެންފި

ހަވައެއްހެން އެރި ނާޒިމް އަނެއްކާވެސް ބާޣީއަކަށް!

މިދިއަ ދުވަސްތަކުގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ވާހަކައަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުން މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަކި ކުރައްވާ ވާހަކަ އާއި  އެހެން ދެ ވަޒީރަކު "އެއްލައިލާ" ވާހަކަ އެވެ. މިވާހަކަ އެކި ގޮތްގޮތަށް ފެތުރުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުން ނާޒިމް ވަކި ކުރައްވައި އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކުވެސް ލައްވާފަ އެވެ 
ކުރިން އަޑު ފެތުރިގައި އޮތީ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނޫނީ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ އާދަމް ޒާހިރު އެ މަގާމަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާ ހިލާފަށް މަގާމަށް ވަޑައި ގަތީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު ކަމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯޯސް މޫސާ އަލީ ޖަލީލެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ސިފަކޮށްފައި ވަނީ މޫސާ އަލީ ޖަލީލު މާލެ ވަޑައިގެން ހުންނެވީ "ރެއެއްގެ ހަތަރު ދަމުން"  މާކުރިން މިކަން ނިމިފައި އޮވެގެނެވެ. – މޫސާ އަލީ ޖަލީލަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އާއިލީ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް ޔާމީން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ މުސާ އަލީ ޖަލީލްގެ ބޮޑު ދައިތަގެ ބޭފުޅަކާ އެވެ 
--

Saturday, 20 December 2014

ކުށުގެ ވެށިން ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރަން އެދޭނަމަ

ކުށުގެ ވެށިން ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރަން އެދޭނަމަ
ލިޔުނީ :ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް

ކުށެއް ކުރެވުމުން އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ ކުށެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކުރެވުނީ ކުށެއްކަން އަދި ކުށް ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިއްޖެކަމާއި އެހެން މީހެއްގެ މުދަލަކަށް،ތަނަކަށް، އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވިއްޖެކަމާއި އަދި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޙިލާފުވެވި ނުވަތަ ދީނުގައި ޙަރާމް ނުވަތަ މަނާކަމެއް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެއީ ގޯސް އަދި އަދަބު ހައްޤުވާ ކަމެއް ކަން ދަރިފުޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަސް ވިސްނައި ދިނުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

Thursday, 18 December 2014

އިބުނު ސީނާ 980-1037މ

ލިޔުނީ: ޝެއިޚް އަހުމަދު ދީދީ

އިބްނުސީނާއަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެބޮޑު ބޭސްވެރިޔާއެވެ. އާދަޔާޚިލާފަށް ހަނދާންގަދަ މައުލޫމާތު ވަރަސް މުއްސަނދި ލާމަޘީލު ޢިލްމީ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އިބްނުސީނާ ލިޔުއްވި ފޮތްތަކުގެ ޢަދަދު ސަތޭކައަށްވުރެން ގިނައެވެ. ބޭސްވެރިކަމުގައި ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތަކީ އަލްޤާނޫނުއެވެ. މިފޮތް އެކުލެވިފައިވަނީ ފަސް މުޖައްލަދަށެވެ. ފަސްވަނަ މުޖައްލަދުގައި ޢައްޠާރީބޭހުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢަޤާޤީރުގެ ޔޫނާނީންނާއި ފާރިސީންނާއި ހިންދުމީހުންނާއި ޗައިނާމީހުން ބޭނުންކުރި ވަރަށްގިނަ މުފްރަދު ބޭހާއި މުރައްކަބު ބޭސް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިބްނުސީނާގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ އަބޫޢަލިލްޙަސަން އިބްނު ސީނާ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 980މ. ގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރު ރަށެއްކަމަށްވާ ޙަރްމައިތިން ގައެވެ. އެރަށް މިހާރު އޮތީ ތުރުކިސްތާނުގެ (އުޒުބަކިސްތާނުގެ) ބުޚާރާކާރީގައެވެ. އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ. ހިޖުރީގޮތުން ހަތަރުވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައި އުމުރުން ދިހަ އަހަރުވެސް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް އިބްނު ސީނާ ބުޚާރާ ސަހަރުގެ އެކިއެކި ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކަށް ވަޑައިގެން ފިޤުހު ޢިލްމާއި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުކިޔަވައި  މޮޅުވެވަޑައިގަތެވެ. އޭނާ ބޭހުގެ ޢިލްމު އެންމެ ފުރަތަމަ 

Tuesday, 16 December 2014

އަންނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށާއި އިހަވަންދޫއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭނަން: މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބުދުﷲ ( މުހައްމާ)
2015 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާ އަށާއި ޙާއްޞަކޮށް އިހަވަންދޫއަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބުދުﷲ ( މުހައްމާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު މެހެންވިދާޅުވީ މައިކަޕް 2014 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ބާނީއަކީ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެވެ. 

Monday, 15 December 2014

އިރުއޮއްސޭ ތަން ހުޅަނގަށް ނުބަލައެއް ނުފެންނާނެއަލީ ޚާލިދުއިރަށް ބަލަން އިރުމައްޗަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުރެގެނެއް އިރު ދައުރުވަމުންދާ ގޮތެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އިރު މެދުޖެހިގެން ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރު އޮއްސޭނީ ހުޅަނގަށެވެ. އެހެންވީމާ އިރަށް ބެލުމަށްޓަކައި ހުޅަނގު އުދަރެހަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަގުތު ވެސް އާދެ އެވެ

މި އަހަރުގެ ޖުމްހުރީ ދުވަހުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އިރުމައްޗަށް ބެލުމުގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅުއްވާ ކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެ ސިޔާސަތު ގެއްގުޅުއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ

Sunday, 30 November 2014

މެނިފެސްޓޯ ގިންތި ސުވާލު: ލެޕްޓޮޕްކޮބާ؟


މިބައިގާ ހިމެނޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ކޯލިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއިން އުފައްދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ. މިސުވާލަށް ޖަވާބުދޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ ނުވަތަ ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑީޑޭޓުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް އެއްކެންޑިޑޭޓެކެވެ. ( މެނިފެސްޓޯ ސުވާލުވާނީ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުންނާ ހިއްޞާކޮށްފައެވެ. ) މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ލިބޭނީ 2 މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. 

Wednesday, 19 November 2014

މުސްލިމުންގެ ސަގާފީ ކުރެހުންތަކުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ހިސާބު އިލްމު

ޕްރޮފެސާ ހަސަން އުގެއިލް
 The 'little planet view' of the Vakil Bath in Shiraz was originally part of the royal district constructed during Karim Khan Zand's reign
ތަފާތު އެކި ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމު ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގައި މުސްލިމުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް އޮޅިފައިނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި މުސްލިމުން އިންސާނިއްޔަތަށާއި، ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ހިސާބު ޢިލްމާއި، ނުޖޫމީ އިލްމުގެ ބައިތަކާއި، ކުރެހުންތެރިކަން އަދި އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ދުނިޔެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް އަޅައިދިން މުހިންމު ބިންގާތަކެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، މިއީ މިފަދަ ޢިލްމީ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ވެސް މުސްލިމުންނަށް ގިނަގުނަ ތަޢުރީފު ލިބޭ ކަމެކެވެ 

Monday, 18 August 2014

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ އެންމެންގެ މައްޗަށްތޯ އެވެ.
ރަށުކައުންސިލްގެ އިޢުލާނެއްގައި ((D)C-248/2014/66 ) ވެއެވެ. " މިހާރަކަށް އައިސް  ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އާންމުނަށް ދަތިވާގޮތަށް ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް މިއިދާރާއަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅެމުން އެބަދެއެވެ." 

ލޮނުމަސް އަޅާފަރާތްތަކުން ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ ، ކުރިންވެސް އެމީހުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަގޮތަށެވެ. ހަންބުރިބުރީގައާއި ލޮނުމަސް އަޅާ ވަޅުބުރިބުރީގައެވެ. ރަށު ބަނދަރުގެ މަސްކަޑާގެ ދެކޮޅުގައި އޮންނަ ހުސްތަނުގައެވެ. " ވަކިމިހާރަކު އަހަރެމެން މިމަސައްކަތް( ލނުމަސް އެޅުން ) އާގޮތަކަށް ނުކުރަން، މިކުރަނީ ކުރިންވެސް ކުރިގޮތަށް. ހަމަ ކުރިންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިތަންތަނުގަ." ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދާ އާދަމް ނަސީރު ބުންޏެވެ. " މީހުން މިހާރު ޝަކުވާ ކުރާގޮތެއް ނޭނގެ. ކުރިންވެސް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން މިދިޔައީ ހުއްދައެއް ވަކިތާކުން ނުނަގަން. މިމަސައްކަތްކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރުމިވަނީ. ހުއްދަނަގަންޖެހޭކަމެއް ވެސް އަހުންނަކަށް ނޭނގެ" 

Friday, 8 August 2014

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލު މައްސަލަ


ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ތާރީޚުގެ ގިނަ ސަފްހާތަކެއްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚީ މައްސަލައެކެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް އަތް ގަދަކުރުމުގެ ރޭވުންތައް ޔަހޫދިން އެންމެ ފުރަތަމަކޮށްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ގޮތުން އޭރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅުނު މުއްސަނދި ޔަހޫދީންނާއި ޒަޔަނިސްޓުން ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުމަށް ރޭވުންތައް ރާވާފައިވަނީ 1800ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގަ އެވެ.

ސުވިޓްޒަލޭންޑްގައި 1897 ވަނަ އަހަރު ޒަޔަނިސްޓް މޫވްމަންޓެއް އުފައްދައި، އެ މޫވްމެންޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އެގައުމުގައި ބޭއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޒަޔަނިސްޓުންގެ ބޮޑުންގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އިއުލާންކުރިއެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް އުފެއްދުމުގެ ޕްލޭނާއި ދުނިޔެއަށް އަތްގަދަކޮށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ޒަޔަނިސްޓް ހަރަކާތުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ އެޖެންޑާ އެފަރާތްތަކުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރި އެވެ. އޭރު ފަލަސްޠީނު އޮތީ އަރަބި ގިނަ ގައުމުތައް ފަދައިން އުސްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައެވެ.

Friday, 1 August 2014

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވާހަކަ

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވާހަކަ


އިހަވަންދޫގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ރަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްގެން އިމާރާކޮށްފައިވާ ޕާރކެކެވެ. 


މި ޕާރކު ހަދާފއިވަނީ އިހަވަންދޫ ރާނާގެ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި ރަށުކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި އެބޭފުޅާ އިހަވަންދޫގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުއެވެ. 

އެއިރު " ޙޯމްމޭޑް: ސީސޯވް އާއި އެނބުރޭކުޑައާއި ތަފާތުވައްތަރުގެ ކުޅޭ ތަކެތި ޕާރކުގައި ހުއްޓެވެ. 

Monday, 14 July 2014

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ފަލަސްޠީނާއި ޤުދުސް


ލިޔުނީ:އިޔާޒު ނަސީމްފަލަސްޠީނަކީ މެދުތެރޭ ކަނޑާއި އުރުދުން ކޯރާ ދެމެދުގައި އޮތް ބިމެވެ. މިއަދު މި ބިން ވަނީ އެތައް ބަޔަކަށް ބައި ކުރެވިފައެވެ. އިސްރާއީލާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ޣައްޒާ އޮތީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މިއަދުގެ އުރުދުން އާއި ލުބުނާނާއި ސޫރިޔާގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޤަދީމީ ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ ބިންތައް އެބަހުއްޓެވެ.

ވަކި ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 1921 ވަނަ އަހަރު އުރުދުންގެ ރަސްކަން ޤާއިމުވުމުގެ ކުރީގައި އުރުދުން ނުވަތަ އެއިރުގެ ނަމުން ނަމަ "އިމާރަތު ޝަރްޤުލް އުރްދުން" އަކީ ވެސް ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްތަނެކެވެ. މިހާރުގެ ފަލަސްޠީނު މީހުން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނަކީ "އިމާރަތު ޝަރްޤުލް އުރުދުން" (ޓްރާންސްޖޯރޑާން) ނުހިމެނޭ ގޮތަށް "ފަލަސްޠީނުގެ ޤައުމީ ޤަރާރު" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 1920 ވަނަ އަހަރުން 1948 ވަނަ އަހަރަށް "ބްރިޓިޝް މޭންޑޭޓް ޕަލެސްޓައިން" ގެ ގޮތުގައި އޮތް ސަރަޙައްދެވެ.

Wednesday, 9 July 2014

ރަމްޟާން މުބާރިކް

ރަމްޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ބަރަކާތްތެރި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ10 ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ބުލޮގްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރޯދަމަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީވެ ނިހާޔަތަށް ހިތާމަކޮށް ދެރަވެ، ރަމްޟާން މުބާރިކް ކިޔަމެވެ. 
އަހަރުގެ އެހެން ހުރިހާ މައްސަރުތަކަށް ވުރެ އުފާވެރި މާތް އަދި ހެޔޮކަމުގެ މައްސަރެކެވެ. ހުރިހާ މުސްލިމުން ވެސް މި މައްސަރަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ ހިނިތުންވުމާ އެކުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދައަށްޓަކައި ނަފްސުގެ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރީވާންޖެހެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުންފައިން ކުރެވޭ ގޯސް ކަންތައްތަކާއި ދުލުން ބުނެވޭ ނުރަނގަޅު ބަސްތަކުން ދުރުހެލިވުމަކީ އަބަދުމެ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާ އިރު، ވަކިން ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ރޯދަ މަހު މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހެ އެވެ. ރުޅި އިސްކުރުމާއި ރުޅި ގަދަވުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެ އެވެ. މީހުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުވައި އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރާންޖެހެ އެވެ.

Saturday, 14 June 2014

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަކީ ޖިހާދަކަށް ވާނެތޯ ބެލުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު


ލިޔުނީ: އިމާދު ލަތީފް

 

އަރަބި ދުނިޔޭގައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ބައްޕަގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް ވެރިކަން ނަގްލު ކުރުމުގެ ހާދިސާއެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ އެންމެ ގައުމަކުންނެވެ. އެ ގައުމަކީ ސީރިޔާ އެވެ.

ސީރިޔާގައި ތިރީސް އަހަރުވަންދެން ރައީސްކަން ކުރެއްވި ހާފިޒު އަސަދު ދެހާސް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވުމުން ދެން އެމަގާމަށް އިސް ކުރެވުނީ އޭނާގެ ދަރިކަލުން ބައްޝާރުލް އަސަދެވެ. މިކަން ހިނގާދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ހެއްވާކަން ބޮޑު އަދި ދުރުތިބީން ފިލާވަޅު ލިބިގަތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.