Thursday, 12 October 2017

ފީޗާ ލިއުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ހުނަރެއް

ފަރަށްއެރިތާ ގަރުނެއް، މި ބޯޓުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟
ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

ހއ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ އިންނަފިނޮޅު ފަރުމައްޗަށް އެރި އާގުބޯޓެއްގެ ވާހަކަ މި ހިސާބުގެ މީހުން އަބަދުވެސް ދައްކަ އެވެ. މިހާރުވެސް ފަރުމަތީ ފެންނަން ހުރި ބޯޓުގެ ބައިތައް އެ ތަނުގައި ނެތް ހަނދާނެއް ހުރި މީހަކު މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރުން ވެސް ނާދިރެވެ. "ގޮތް ނޭނގޭ" މި ބޯޓުގެ ވާހަކަ އެކި މީހުން އެކި ގޮތަށް ދައްކަ އެވެ. ފެނުން މައްޗަށް ވިއްސަކަށް ފޫޓަށް ފެންނަން ހުރި ދަގަނޑު ޕްލެޓްފޯމެއް ފާޑުގެ ތަނުގެ ކައިރިއަށް ބައެއް މީހުން ދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް ފަރުމަތީގައި، ފެނު އަޑީގައި ހުރި ބޯޓުގެ ބައިތަކުގެ ތެރޭ ބިޔަ ވެނާއި މިޔަރާއި އެ ފާޑުގެ ނުރައްކާތެރި މަސްމަހާމެހި އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަޔާ ހެދި އެތަނަށް އެރި އުޅުމަކީ އެހާ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ.

Wednesday, 2 August 2017


ވަޤުތަކީ ރެލެޓިވް އެއްޗެއް: ދުނިޔޭގެ 1 ސިކުންތަކީ، މަލާއިކަތުންނަށް 0.000،000،0558 ސިކުންތު ކަމުގައިވެދާނެ!

http://www.alithari.com
ފެށުން 
ވަޤުތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން ފެއްޓީއްސުރެ, ރެޔާއި ދުވާލަށް އަންނަބަދަލު ތަކަކީ, އެބައިމީހުން ވަޤުތު ދަނެގަންނަށް ބޭނުންކުރާ ހާދިސާ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަރަކާތްތައް، ރޭގަނޑާއި ދުވާލަށް ބަހައިލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ. އެންމެކުރީގެ އިންސާނުންވެސް ހޮހޮޅަތަކުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު, ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް ޝިކާރަކުރުމުގައި އާއި ކާބޯތަކެތި އެއްކުރުމުގައި ހޭދަކުރިއެވެ. އަދި އިރުއޮއްސި އަދިރިވުމުން، ހޮހޮޅަތަކަށް ވަދެ ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރުތަކުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތްތައް ހޯދުމަށްފަހު، ނިދާ އަރާމުކޮށް އުޅުނެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ އިންސާނުން، ދުވާލުގެ ވަޤުތުތައް އެކިދަންފަޅިތަކަށް ބަހާލުމުގައި، އުޑުމަތީން އިރު ފެންނަން ހުންނަ ހިސާބާއި، އުޑުމަށްޗަށް އަންނަ ކުލަތަކަށް ބަލާއުޅުނެވެ. އެގޮތުން ފަތިހާއި ހެދުނާއި މެންދުރާއި އަސުރު އަދި އިރުފުހޭ ވަޤުތާއި އަދިރިވާވަޤުތުތައް ފާހަގަކޮށް އެބައިމީހުން އެކިއެކި ކަންކަންކުރުމަށް ވަޤުތުތައް ކަނޑައެޅިއެވެ، އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަނދަށް އަންނަބަދަލަށް ބަލައިގެން މަސްމަހުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދިޔައެވެ، އަދި ކޮންމެ ބާރަ އައު ހަދަކުން މަސްގުނަމުންގޮސް 12 ވުމުން އަހަރެއްގެ ގެ ގޮތުގައި ބަލައި އުޅުނެވެ. އަދި އަހަރުގެ މުއްދަތު ބަހައިލައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅުވާ ކިއެވެ. މިގޮތުން ބަހާރު މޫސުމާއި ޚަރީފް މޫސުމާއި ފިނި މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި އެހެން ތަންތަނުގެ އަހުލުވެރިން އަހަރުގެ މުއްދަތު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައި ވިއްސާރަ މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުމް ވަކިކުރިއެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ކިޔާއުޅެނީ ހުޅަނގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުމެވެ.

Wednesday, 26 July 2017

President Abdulla Yameen Address the nation on the occasion of the 52nd Independence Day.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު


بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން؛

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ، އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި، ޠާޢަތާއެކު.

މިނިވަންދުވަހުގެ ނިދާއަކީ، އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި، ދިވެހިން ތިބި ތިބުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ދިވެހިދިދަ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ވިހުރުވާލުމުގެ ފަޚުރު، ދިވެހިން ލިބިގަތުމުގެ ނިދާ. މިއަދު މި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އިނގިރޭސީންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ މިނިވަންކުރެއްވި، ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނާއި، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި، އެކި ސިފަސިފައިގައި ޖިހާދުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ހަނދާން އާކޮށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން. އަދި މިއަދުވެސް މި ޖިހާދުގައި ދެމިތިއްބެވި ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން.

Monday, 3 April 2017

Independence Revolution

މިނިވަންކަމުގެ އިންގިލާބުތައް
ޗެކޮސްލަވާކިޔާ 1989

ވެލްވެޓް އިންގިލާބުޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި އޮތް ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ 17 ނޮވެމްބަރ 1989 ގައި ކިޔަވާކުދިން ފެއްޓި މުޒާހަރާ ތަކުންނެވެ. އެއީ ނާޒީން ޗެކޮސްލަވާކިޔާއަށް އަތްގަދަކޮށްގެން ތިބުމާއި ދެކޮޅަށް ކިޔަވާކުދިން ކުރި މުޒާހަރާއަކަށް 50 އަހަރު ފުރުނު ތާރީހު ވެސް މެއެވެ. ޕޯލެންޑާއި އިރުމަތީ ޖަރމަނީގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހިގަމުންދާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައި ވިޔަސް ޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި އެފަދަ ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރަށް ހީވެފައި އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ބިއަރާއި ސޮސެޖް ލިބޭހާ ދުވަހަކު ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޒާހަރާއެއްގައި އިތުރު މިނިވަން ކަމާއި ޑިމޮކްރެސީއަށް ގޮވަން ފެށުނެވެ. މުޒާހަރާގައި އެތައް ހާސް މީހުން ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކިޔަވާކުދިން ވެރިރަށް ޕްރާގްގެ މެދާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

Sunday, 26 March 2017

Life's Funeral

Life's Funeral

Artist: Ataullah Khan Esakhelvi (Ataullah Khan Isakhelvi)

Idhar Zindagi Ka Janaza (Life's Funeral)(I tried to translate as best as I could, would welcome corrections, additions..etc)
Hum To Tinkay Chun Rahay Thay Aashiynay K Liyeah (I was collecting straws to build my house)
Aap Say Kiss Nai Kaha Bijli Giranay K Liyeah (Who asked you to hit it with lightning?)
Haath Thak Jain Gay Kiyoon Pees Rahay Ho Mehndi (Your hands will get tired from grinding the Henna)

Sunday, 4 December 2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި
މަރިޔަނބު
14807781467950
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަވާފައެވެ. މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސާއި ހއ. އިހަވަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ޙަރަކާތެކެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހިންގެވި ޙަރަކާތުގައި އެރަށުގެ ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޢާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެމް.އެން.ޑީއެފާއި ކައުންސިލް ގުޅިވަޑައިގެން އެރަށުގައި ހިންގަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޚާއްޞަ އިސްނެގުމެއްގެ ދަށުން ފާހަގަކުރި މި ހަވީރުގައި، އެކުލާހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ހަވީރު ޝަރަފްވެރިކޮށްދިނީވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 މި ހަވީރުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މަލްޓިމީޑިޔާގެ ދަރިވަރެއްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މާއިޒް ބުނީ އެކުދިން ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަން ގަލަމަކުން ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް މެނުވީ އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން ސިފަކުރަން ނޭންގޭނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރަމުން މާއިޒް ބުނީ މިކަހަލަ ހަވީރެއް އެކުދިންގެ ޙަޔާތަށް ދުވަހަކުވެސް ނާންނަކަމަށެވެ. އިހަވަންދޫގައި ފާހަގަކުރި މި ހަވީރު އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރު ބުނީ މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެކުދިންނަކީ މި މުޖުތަމަޢުގައި މުހިންމު ބައެއްކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ފާހަގަކުރި ހަވީރެއް ކަމަށެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންގެ އިޙްސާސްތައް އެންމެ ބޮޑަށް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންގެންދާ އެއްބަޔަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މިފަދަ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ބެލެނިވެރިން އެކުދިންނާމެދު ކުރަމުންދަނީ ފޮނި އުންމީދުތަކެކެވެ. އަދި އެމް،އެން.ޑީއެފުން އިސްނަންގަވައިގެން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިވަޑައިގެން ހިންގަވާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގައި، އެފަދަ ކުދިން ބައިވެރިކޮށް، އެކުދިންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އެ ބެލެނިވެރިން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. 
 

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ އެމް.އެން.ޑީ އެފުން މި ފަދަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާއަށް ހިތްހަމެޖުން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ޕްރިންސިޕަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް މިކުދިންގެވެސް ޙައްގުތަކެއް ވާކަމަށާއި އެގޮތުން އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި މި ފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ސްކޫލުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރައްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަވީރުގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަވީރުގައި ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ޙާއްސަ ކޭކެއް ފަޅާފައިވެއެވެ. ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 6 ސްޓޯލާއި އެމް.އެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޙަރަކާތާއި ވޯޓާރ ސްލައިޑްގެ އިތުރުން ކޯސްޓްގާރޑްގެ ކާނި ލޯންޗް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު މި ހަވީރުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މި ޙަރަކާތުން ފާހަގަވި އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އޮތް ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމެވެ

Wednesday, 21 September 2016

ހައެއްކަ މީހުންނަށްވެސް ނުހިފެއްޓުނު އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ
ލިޔުނީ:00000

މިވާހަކަ ކިޔައިދޭން އަޅުގަޏޑު މިއުޅެނީ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. 

ވާހަކަ އަކީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ. ޖިންނި ވާހަކައެވެ. ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި ވާހަކަ އެކެވެ.

Monday, 29 August 2016

ޝަމްސުއްދީންރަދުންގެ ނިމުން
ޢަބްދުލް ހަކީމް ޙުސެއިން މަނކު

ޤާނޫނު އަސާސީ އެއް އުފެދުނީ އާއިލީ ހަމަނުޖެހުން ގަނޑެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ. ތެދަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް އުފެދި ފާސްވީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫނެވެ.


Tuesday, 24 May 2016

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު


بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
      
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيّدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
 
މި ފުށްޓަށް އަފުރެން އަންނަން ހޯރައަޅާތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ. އަފުރެން އައުމާއެކީ އަފުރެންނަށް ތިކީ މަރުޙަބާއަށް ހޯރަފުށީގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކައިރި ރަށްރަށުން ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ، އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.