Saturday, 19 April 2014

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޙާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް


  • އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 301،766 ރުފިޔާ ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާނީ ކާކުތޯ؟ 
  • ވަރަށް ފަހުންވެސް ކުލިނުދައްކާ ހަރުގެއެއްގައި ބަނދެފައިވާ ، ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ދޯންޏެއް ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްވާފައި. 
  • ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލިނުދައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭނީ ކާކަށްބާ؟ 
  • ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރި ބާކީކުރާފޮތް އަޕްޑޭޓް ނުކުރުމަކީ އެތައްކަމަކަށް ޝައްކުކުރެވޭކަމެއް. 
Friday, 4 April 2014

ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ޕާހުގައި އޮންނަންޖެހޭ 10 އެތި


ލިޔުނީ: ތުއްތުމަނިކު

Things Every Woman Should Have in Her Purse

އަންހެންކުދިންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ޕާހަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަސާސީ އެއްޗެކެވެ. އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގައި އެކުވެރި ބައިވެރިއެކެވެ. ފައިސާއާއި ގޭގޭ ތަޅުދަނޑިތަކާއި އެހެނިހެން މުހިއްމު ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންގޮސްދޭ ވެހިކަލްއެކެވެ. ގޭގެ ހިފާގެންގުޅޭތަކެތީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔައަސް ލުއިކޮށް ފަސޭހަކޮށް ގެންގުޅޭ ވަޞީލަތެކެވެ. އަންހެނުންގެ ޕާހުގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ގެންގުޅެން ޖެހޭ މުހިއްމު 10 އެއްޗެއް ވެއެވެ.
އެތަކެތީގެ މައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ހިންގާލަމެވެ.

Sunday, 16 March 2014

ދިގުމުއްދަތައް ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭސްކާމީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިވޭ : ދިރާސާ


ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ޢަބުދުއްޞަމަދު 


އެމެރިކަން އެކަޑަމީ އޮފް އޯފަމޮލޮޖީ (އޭ،އޭ. އޯ ) ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުން، 2 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ދިގުމުއްދަތައް ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭސްކާމީހުންނަށް، ލޮލުގެ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގުލަކޯމާ(glaucoma)  ޖެހުން ދެގުނަ ބޮޑެވެ. މިބައްޔަކީ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލޭބައްޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ 60 މިލިއަން މީހުން މިބަލީގެ އަސަރުވަނީ ކޮށްފައެވެ. 

Saturday, 15 March 2014

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކައުންސިލަރުން ހަމަޖެއްސެވި ގޮތް
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެވަނަ ބުރަށް އިންތިޙާބުކުރި ކައުންސިލަރުން ، އެއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެފައިވާ ގޮތް ދިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މުނިސިޕަލް ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން: މުހައްމަދު ރަޝީދު އާއި އަލީ ރަމީޒް
ފައިސާއާ ބެހޭ ސެކްޝަން: އަޒުހާރާ އާއި އަލީ ޝަހީމް
އެޑްމިންސް ސެކްޝަން: މޫސާ އަބުދުލް ލަޠީފް

Wednesday, 12 March 2014

އަނބު ކާންވީ 11 ސަބަބު


11373511_m
އަނބަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މީރު މޭވާ އެކެވެ. އަނބުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. މިއީ ދޮންވުމުން ރީނދޫ އަދި މެރޫން ކުލައަށް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. އަނބުގައި ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތައް، އަދި ވެސް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް ހުރެއެވެ. އަނބަކީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން، އަސާރަ ހަދައިގެންނާއި، ފަނި ގިރައިންނާއި، ޖޫސް ޕެކެޓްގައި ބަންދުކޮށްގެންނާއި، އަދި ކާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
އަނބު ކާންވީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

Sunday, 9 March 2014

އެނދި މަރިޔަބު ނުވަތަ މަރިޔަމް ކަނބާފާނު
އެނދި މަރިޔަބު ނުވަތަ މަރިޔަމް ކަނބާފާނަކީ ދިވެހި ސިންގާ ސަނާގައި އުތީމު ދަރިކޮޅުން ރެދަލި ކުރެއްވި މަޝްހޫރު ރަދުން އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު އެއްވަނައިގެ ޖާރިޔާއެކެވެ.ފަހުން އަނބިކަނބަލެއްގެ މަޤާމަށް ގެންނެވި ބޭކަނބަލެކެވެ.މި ކަނބާފާނަކީ ހިންދުސްތާނުގެ މާލިމީ އެއް ކަމުގއިވާ މާލިމީ ޙަސަނޭ ކިޔުނު ބޭފުޅެއްގެ އަންހެން ދަރިކަނބަލެކެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން މިކަމަނާއަކީ އިސްކަންދަރު ރަދުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތް ހަމައެކަނި ފިރިހެން ބޭފުޅާކަމުގައިވާ ކުޑަ މުޙައްމަދު ( ފަހުން ކުޑަ މުޙައްމަދު މަހާރަދުން) ގެ މަންމާފުޅުވެސް މެއެވެ. އާދޭހެވެ. ދިވެހި ތާރީޚުގައި ކިޔާ ރަންމަނި ލޯކަ މަހާރަދުންގެ މަންމާފުޅެވެ.މިކަމަނާގ ެވާހަކަޔަކީ ޒަމާނުންސުރެ ދިވެހިން ދޫދޫ މަތިނ ްކިޔަމުން އަންނަ ވާހަކަޔެކެވެ. މިކަމަނާއަކީ ބާރާއި ނުފޫޒުން ވެރިކަން މިލްކުކުރައްވަވާ ދިވެހި ތާރީޚު ނުދެކޭ ފަދަ ހުތުރު ނުބައި ވެރިކަމެއް ކުރި ބޭކަނަބަލެކެވެ. ބޭރުގެ ސައްޔާޙުން މިކަމަނާ ސިފަ ކުރައްވަނީ ރޫސީ ވިލާތުގެ ރާނީ ކެތެރިން ދެވަނަ ފަދަ ބޭކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ

Saturday, 8 March 2014

އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް' ނަފުސާނީ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ އިތުރުކޮށް، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަގުރަލަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ!'މުހައްމަދު އަބުދުއްޞަމަދު

ޒުވާނުން "އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް" ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަންގެއްލި، ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާކަމަށް ދިރާސާއަކުން އިންޒާރު ދީފިއެވެ. 
ޖާރނަލް ޕްރެވެންޓިވް މެޑިސިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުން، ޑިޕްރެޝަންބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަޒުވާނުންނަކީ މަރިޖުއާނާ އާއި ކެނަބިހުގެ މުޢާމަލާތްކޮށް ބަނގުރާބޮއެ އުޅޭމީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ގިނައިން އެނަރޖީ ޑްރިންކު ބޮއިއުޅެއެވެ. 


Thursday, 6 March 2014

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބައިގްރޮފީ


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވައި ކުރައްވައި، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2013 ނޮވެންބަރު 17 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އެމަނިކުފާނު ވެދެވަޑައިގެންނެވީ 1993 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އަހަރުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން 20 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރުކަން ވިދިވިދިގެން 4 ދައުރުގައި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުލަކަތޮޅު މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.


Tuesday, 4 March 2014

ރިޔާސީ ބަޔާން 2014‏


بسـم اللَّه الرّحـمٰـن الـرّحيـم
اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء ‏والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‏‏ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން؛
الســّلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه،
މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު މިއައީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ‏‏ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޤައުމުގެ ޙާލަތު ‏‏ބަޔާންކޮށްދީ އަދި ޤައުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ‏‏ހިމެނޭ ބަޔާނެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.

އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވިއިރު، ދިވެހި ޤައުމު ‏‏އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި. ޤައުމު އަލުން ބިނާކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ‏‏ކުރަން ޖެހިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި. ރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާ ހަމަހަމަކަމާއި، ހަމަޖެހުމާއި، ‏‏އަމަންއަމާންކަން އޮތީ ގެއްލިފައި. ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ސަބަބުން ޤައުމު އޮތީ ‏‏ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު، މިއަދު ޤައުމުގެ ކަންކަން ‏‏މިދަނީ ހަމަ މަގަށް އެޅެމުން.